Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, Plac NZS 1, 15-420 Białystok tel./fax (85) 745-7104, e-mail: isoc@uwb.edu.pl, sekretariat - pok. 35A (parter) - MAPA

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego

 

I. Dziekanat Wydzialu Historyczno-Socjologicznego informuje, że Studenci przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego/licencjackiego zobowiązani są:

1. uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów;

2. zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 18 Rektora UwB z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych;

4. zamieścić pracę w APD (Archiwum Prac Dyplomowych - https://apd.uwb.edu.pl) w formacie PDF /jeden plik wraz ze stroną tytułową i spisem treści/ i edytowalnego pliku o tej samej treści, spakowanego w formacie .zip, zgodnie z instrukcją dla studentów.

5. złożyć w Dziekanacie Wydziału Historyczno-Socjologicznego na min. 7 dni przed terminem obrony:

  • 1 oprawiony egzemplarz pracy magisterskiej/licencjackiej wydrukowany z APD wraz z załączonym oświadczeniem
  • 4 podpisane fotografie o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm;

6. upewnić się, że recenzje prac (promotorska i recenzenckie) są zamieszczone w systemie APD. Recenzje powinny byc opublikowane na min. 3 dni przed terminem obrony.

7. w dniu ukończenia studiów II° (egzaminu magisterskiego) należy zwrócić w Dzieknacie legitymację studencką.

8. Powyższy obowiązek nie dotyczy studentów studiów I°, pod warunkiem kontynuowania studiów na II°. Osoby, które nie podejmą studiów II° są zobowiązane do zwrotu legitymacji do 31 października.

II. Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę magisterską/licencjacką najpóźniej do końca sesji głównej. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy magisterskiej do końca sesji poprawkowej.

 

III. Opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 50 zł należy uiścić w systemie USOSweb, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia egzaminu dyplomowego (po tym okresie konto w systemie USOSweb jest automatycznie dezaktywowane). Ważne aby płatności dokonać na numer konta dla: Uniwersytet w Białymstoku (zakładka płatności -> należności nierozliczone -> rodzaj opłaty - inne – za wydanie dyplomu ukończenia studiów).

 

IV. Przy odbiorze dyplomu wymagana jest uzupełniona karta obiegowa WHS oraz okazanie dowodu osobistego.

 

Kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30