Co to jest ECTS?

 

Uznawanie okresów studiów odbytych za granicą, a w konsekwencji również dyplomów uczelni zagranicznych, jest niezbędnym warunkiem tworzenia Europy bez granic w sferze kształcenia i szkolenia. W tym celu kilka lat temu opracowany został Europejski System Transferu Punktów (ECTS), mający przyczynić się do udoskonalenia procedur kształcenia i szerszego uznawania odbytych za granicą studiów.

ECTS pozwala w przystępny sposób przedstawić zasady odbywania i zaliczania studiów oraz ułatwia uczelniom uznawanie osiągnięć studentów w nauce, posługuje się owiem punktami i stopniami, które umożliwiają "przekładanie" czy właściwą interpretację zasad obowiązujących w systemach szkolnictwa wyższego innych krajów.

Podstawą systemu ECTS są trzy elementy:

  • informacja o programie zajęć i osiągnięciach studenta w nauce,
  • porozumienie o programie zajęć pomiędzy uczelnią wysyłającą, przyjmującą i studentem, które obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą i zagraniczną, jak i studenta.
  • stosowanie punktacji ECTS określającej ilość pracy(przeliczone na punkty przedmioty), którą należy wykonać, aby uzyskać zaliczenie.

Informację o programie zajęć oferowanych przez uczelnię, wydział bądź instytut,systemie zaliczeń, organizacji roku akademickiego znaleźć można w pakietach informacyjnych, aktualizowanych corocznie przez wydające je jednostki.

System ECTS gwarantuje przejrzystość zasad zaliczania studiów oraz uznanie przez uczelnię macierzystą okresu studiów odbytych za granicą poprzez:

  • sporządzone wcześniej przez obie uczelnie porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) zawierające treść programu studiów , jakie student zamierza odbyć za granicą. Określa ono program zajęć, w których uczestniczyć będzie student oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. Osobą pomagającą sporządzić studentowi takie porozumienie jest Koordynator Wydziałowy lub Instytutowy, który w oparciu o zainteresowania studenta, program studiów na danym kierunku i ofertę przedmiotów uczelni zagranicznej, w porozumieniu z przedstawicielem tamtejszej uczelni, ustala optymalny program zajęć. Kopię podpisanego porozumienia powinna otrzymać każda ze stron, tj. uczelnia macierzysta, uczelnia zagraniczna oraz student.
  • wykaz zaliczeń (Transcipt of Records)sporządzany po zakończeniu okresu studiów w uczelni partnerskiej, w którym odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS. Przedstawia on osiągnięcia studenta w nauce w sposób przekrojowy i łatwy do przełożenia z systemu zaliczeń obowiązującego w uczelni przyjmującej na system zaliczeń funkcjonujący w uczelni macierzystej. Kopię wykazu zaliczeń powinna otrzymać każda ze stron, tj. uczelnia macierzysta, uczelnia zagraniczna oraz student.Oddzielny wykaz zaliczeń obejmujący przedmioty zdane do tej pory przez studenta, powinien być również przygotowany przed rozpoczęciem studiów za granicą.
  • punkty ECTS są to liczbowe wartości przyporządkowane poszczególnym przedmiotom na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student, by je zaliczyć. Punkty mają wartość względną i odzwierciedlają ilość pracy, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby zaliczyć pełny rok akademicki w danej uczelni (wykłady, ćwiczenia praktyczne, seminaria, konsultacje, zajęcia grupowe i indywidualne, pracę samodzielną). Istnieją oczywiście różnice pomiędzy punktami, które odzwierciedlają wymaganą ilość/nakład pracy i stopniami, odnoszącymi się do jej jakości.

W celu uzyskania odpowiedniej ilości punktów niezbędne jest zaliczenie danego przedmiotu zgodnie z obowiązującymi na danej uczelni procedurami.

Aktualna punktacja ects za poszczególne przedmioty znajduje się w planach studiów