Pracownia Sztuki Społecznej

Każdy człowiek jest artystą.
Joseph Beuys

 


PRACOWNIA SZTUKI SPOŁECZNEJ jest otwartym i interdyscyplinarnym przedsięwzięciem o charakterze badawczym, edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. Poprzez sztukę społeczną rozumiemy aktywność społeczno-obywatelską, w ramach której zarówno artyści, jak i nie-artyści (badacze społeczni, animatorzy kultury, aktywiści, edukatorzy, liderzy lokalni), posługują się sztuką w celu rozpoznawania potrzeb społecznych i inicjowania zmiany społecznej.

 

Pracownia powstała w 2014 roku przy Fundacji UwB. Od kwietnia 2018 roku funkcjonuje w strukturze Instytutu Socjologii (obecnie jako zespół badawczy); jej kierownikiem jest dr Katarzyna Niziołek. Pracownię współtworzą socjologowie: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka, dr Maciej Białous, dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, dr Karolina Radłowska, oraz studenci I stopnia socjologii (wybrane moduły praktyczne) i II stopnia socjologii (specjalizacja Nowe praktyki kulturowe).

 

Cele PRACOWNI:

 • projektowanie i realizacja badań aktywizujących i wykorzystujących metodologię opartą na sztuce (art-based research practice) oraz badań zorientowanych tematycznie na sferę kultury, w szczególności sztuki,
 • działania projektowe, animacyjne, interwencyjne w środowiskach lokalnych,
 • organizacja dyskusji, warsztatów i innych spotkań o podobnym charakterze,
 • rozwijanie współpracy między środowiskami artystycznym i naukowym,
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami kulturalnymi,
 • realizacja nowatorskich i interdyscyplinarnych zajęć dydaktycznych w ramach programów uniwersyteckich (moduły praktyczne, zajęcia fakultatywne, ścieżki międzyprzedmiotowe i in.),
 • testowanie i popularyzacja nowych rozwiązań edukacyjnych opartych na sztuce (np. etnografia performatywna, socjologia wizualna),
 • tworzenie tematycznego księgozbioru,
 • prowadzenie działalności publikacyjnej i wydawniczej.

Wybrane działania:

EDUKACJA

Pracownia Sztuki Społecznej – warsztaty artystyczno-badawcze dla studentów (koordynatorka Katarzyna Niziołek)

Rok akademicki 2014/2015

 • Etnografia performatywna (Katarzyna Niziołek, Michał Stankiewicz)
 • Pamięć zbiorowa a kultura popularna (Maciej Białous, Magdalena Urbańska)
 • Co?dziennik kampowy (Małgorzata Skowrońska, Sylwia Wieczeryńska, Maria Żynel)

Rok akademicki 2015/2016

 • Kurs na kulturę (Anna Danilewicz, Katarzyna Niziołek)
 • Gry społeczne (Małgorzata Dmochowska, Katarzyna Niziołek, Mateusz Bielski, Jan Wyspiański)
 • Animacja przestrzeni publicznej (Maciej Białous, Katarzyna Niziołek, gościnnie: Mateusz Bielski, Tomasz Adamski i Maciej Rant, Mateusz Tymura, Sebastian Wicher)
 • Socjologia wizualna (Wojciech Wądołowski)

Rok akademicki 2018/2019

 • Social art and animation of public spaces (Katarzyna Niziołek)
 • Sztuka emocji-emocje w sztuce (Aleksandra Porankiewicz-Żukowska)
 • Etnografia performatywna i teatr partycypacyjny (Katarzyna Niziołek, Justyna Schabowska)
 • Kurs na kulturę (Katarzyna Niziołek, we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami kulturalnymi)

Zespół pracowni sprawuje opiekę nad modułami praktycznymi, realizowanymi na studiach licencjackich: Pracownia Sztuki Społecznej, Między socjologią a filmem oraz Pamięć zbiorowa i kwestia przeszłości, a także specjalizacją Nowe praktyki kulturowe, prowadzoną na studiach magisterskich. Zobacz: http://www.nowepraktyki.uwb.edu.pl/.

 

TEATR PARTYCYPACYJNY

Metoda ustawień narodowych (2014-2016, reżyser Michał Stankiewicz, kuratorka Katarzyna Niziołek, produkcja Fundacja UwB)

Modlitwa. Teatr powszechny (2016-2017, reżyser Michał Stankiewicz, kuratorka Katarzyna Niziołek, produkcja Fundacja UwB/Uniwersyteckie Centrum Kultury)

Bieżenki (2018, reżyser Michał Stankiewicz, kuratorki Katarzyna Niziołek, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Danuta Zawadzka, produkcja Fundacja UwB/Uniwersyteckie Centrum Kultury)

Żywe torpedy (2019, z udziałem studentów socjologii i filologii polskiej, zespół artystyczno-kuratorski: Katarzyna Niziołek, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Justyna Schabowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Ksymena Wojtkowska, produkcja Fundacja UwB/Uniwersyteckie Centrum Kultury)

PUBLIKACJE

Pogranicze. Studia Społeczne, tom 26/2015 – tematyczny numer periodyku poświęcony sztuce społecznej

Pogranicze. Studia Społeczne, tom 33/2018 – tematyczny numer periodyku poświęcony socjologii sztuki i muzyki (w przygotowaniu)

 

Koordynatorka/kierownik pracowni: dr Katarzyna Niziołek

Kontakt: katarzyna.niziolek[at]gmail.com