Instytut Socjologii UwB został powołany w 1998 roku. Obecnie kształci studentów w trybie stacjonarnych studiów licencjackich i uzupełniających. Ponadto uruchomione zostały studia doktorskie dla absolwentów kierunków humanistycznych trzeciego stopnia.

W Instytucie Socjologii szczególne miejsce w podejmowanych badaniach zajmuje problematyka pogranicza i wielokulturowości, która koresponduje z kulturową specyfiką naszego regionu. Pracownicy naukowi zajmują się w swoich badaniach również problematyką szeroko rozumianych przemian współczesnego społeczeństwa polskiego. Koncentrując swoją uwagę na przemianach ustrojowych, dialogu międzykulturowym, kulturowych aspektach struktury społecznej oraz nowych podziałach społecznych. A także, procesach integracji społecznej, kulturze globalnej, oraz nowych mediach.

Studia socjologiczne są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, zgłębić podstawy relacji międzyludzkich, doskonalić swe działania komunikacyjne i warsztat metodologiczny, poznać prawidła psychologii i filozofii społecznej, działania grup i instytucji. Podczas studiów studenci nabędą również praktyczne umiejętności, które będą rozwijane na studiach I stopnia poprzez moduły praktyczne, i na studiach II stopnia poprzez specjalności i staże. Nasi absolwenci z powodzeniem pracują m. in. w ośrodkach badania opinii i badań marketingowych, mediach, samorządach, instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych.