Stanowiska instytucji akademickich w sprawach publicznych

Poniżej zostały zgromadzone stanowiska środowisk naukowych, reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne, w sprawie ministra Edukacji i Nauki, dr hab. Przemysława Czarnka oraz zapowiedzi i działań podejmowanych przez ministerstwo.

Uchwała Nr 5/2020 Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie włączenia komitetów naukowych PAN  do prac nad zmianami w Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”

W nawiązaniu do planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki zmian w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN uchwala co następuje:

  • Komitet postuluje włączenie komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk w proces konsultowania wprowadzanych do ustawy zmian, również zmian dotyczących zasad ewaluacji i punktacji czasopism oraz wydawnictw naukowych;
  • Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk składają się z reprezentantów poszczególnych środowisk naukowych wybranych głosami środowiska naukowego związanego z obszarem działania komitetów i ich wybór jest wyrazem zaufania tego środowiska do ich kompetencji merytorycznych. Do zadań komitetów należy m. in. konsultowanie aktów prawnych i dokumentów związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. Stąd też Komitet deklaruje pełne wsparcie i pomoc w pracy nad planowanymi zmianami w ustawie dla dobra polskiej nauki.
  • Komitet oferuje pomoc w przygotowaniu harmonogramu prac, zorganizowanie posiedzenia lub serii posiedzeń z udziałem przedstawiciela Ministerstwa, a także oddelegowanie członków komitetu do prac nad zmianami w ustawie,
  • Członkowie komitetu są przekonani, że włączenie komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk w proces opiniowania zmian w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zwiększy jakościową wartość w pracach nad ustawą, zapewni szerszą konsultację społeczną, a także pogłębi merytoryczny charakter dyskusji nad pożądanymi kierunkami zmian.

W głosowaniu brało udział 33 członków Komitetu,

Oddano:        

33 głosy „za”

0 głosów „przeciw

0 głosów nieważnych.