Stanowiska instytucji akademickich w sprawach publicznych

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wyraża oburzenie z powodu zaostrzenia prawa aborcyjnego, do którego prowadzi wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października br.

Wyrok, zgodnie z którym przepisy zezwalające na aborcję z powodu ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu są sprzeczne z Konstytucją RP, obnaża rażącą niekompetencję Trybunału w zakresie filozofii praw człowieka. Sprawia on, że kobiety w Polsce zostają wyjęte spod wrażliwych na ich godność standardów opieki zdrowotnej, zalecanych przez instytucje międzynarodowe. Budzi to nasz radykalny sprzeciw. Gorszy nas również, że rozstrzygnięcie Trybunału z największą siłą uderza w kobiety niezamożne i pogłębia ich marginalizację.

Za szczyt arogancji uznajemy fakt, że Trybunał wydał wyrok w sprawie, która dotyczy etycznych fundamentów życia społecznego, w sytuacji, gdy samo funkcjonowanie Trybunału w obecnym składzie osobowym jest przedmiotem zasadniczych wątpliwości prawnych. Równie skandaliczne jest to, że wyrok wydano w czasie intensywnego wzrostu zachorowań na COVID-19, że zdecydowano się wzmóc społeczne niepokoje dokładnie w momencie, w którym sprawą pierwszorzędnej wagi powinna być troska o solidarność w obliczu pandemii.

 

Źródło: http://www.ifispan.pl/uchwala-rady-naukowej-ifis-pan-z-28-pazdziernika-2020-roku-w-sprawie-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-dotyczacego-ustawy-o-planowaniu-rodziny-ochronie-plodu-ludzkiego-i-warunkach-dopuszczalnosci-prze/

Stanowisko Prezydium Komitetu Socjologii PAN w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnegoorazaktualnej sytuacji w kraju

 

Jako reprezentacja akademickiego środowiska socjologicznego z ogromnym niepokojem przyjęliśmy decyzję Trybunału Konstytucyjnego, skutkującą nie tylko radykalnym ograniczeniem praw kobiet, lecz również pogłębianiem podziałówspołecznychi wywołaniem masowych protestów. Szczególny niepokój budzi nieodpowiedzialność politykówpodejmujących w trudnym czasie pandemii rozstrzygnięcia w sprawie tak drażliwej, kontrowersyjnej i wzbudzającej emocje,jak prawo kobiet do wolnego decydowania o własnej cielesności. Decyzje te i rozstrzygnięcia świadcząnie tylko o braku szacunku dla reguł budowania demokratycznego konsensusu, leczrównież o zupełnym braku społecznej wyobraźni. Podzielamy troskę protestujących o stan demokracji w Polsce i przestrzeganie praw człowieka. Sprzeciwiamy siędziałaniomzmierzającymdo ograniczenia praw obywatelskich, wszelkim próbomzastraszania, przyzwalaniu rządzących na używanie przemocy przez środowiska uznające siebie za obrońców Kościoła. Stanowczo protestujemy przeciw wszelkim groźbom i próbom zastraszania nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów, studentek i studentóworaz władz uczelni,wyrażającychsolidarność z protestującymi. Wszystko to wnajmniejszym stopniu nie przyczynia się do rozładowania konfliktów, a jedynie jezaognia. Jako badacze procesów społecznych doskonale rozumiemy ich logikę i dostrzegamy konsekwencje, do jakich mogą doprowadzić. Dlategowzywamy rząd, większość parlamentarną i Prezydenta RPdo niezwłocznego podjęcia autentycznego dialogu z protestującymi obywatelkami i obywatelami w duchu poszanowania praw człowieka i z zastosowaniem demokratycznychprocedur. Lekceważenie opinii tak dużych grup społecznych, zwłaszcza młodych ludzi, sprawi, że jeszczebardziej podważone zostanie zaufanie do państwai do klasy politycznej. Przede wszystkim jednakprowokuje ono konflikt społeczny, którego przebiegigwałtowność są niemożliwe do przewidzenia i którego konsekwencje mogą okazać się tragiczne. W sytuacji kryzysu epidemicznego przyniesie to fatalne skutki dla naszego kraju. 30.10.2020

 

Źródło: http://kspan.pan.pl/wp-content/uploads/2020/10/Stanowsko-Prezydium-Komitetu-Socjologii-PAN-w-sprawie-decyzji-TK-i-aktualnej-sytuacji-w-kraju.pdf

Polskie środowisko socjologiczne z głębokim zaniepokojeniem przyjęło kontrowersyjną decyzję Trybunału Konstytucyjnego ograniczającą prawa kobiet w Polsce, która uderza w ich elementarne poczucie bezpieczeństwa i godności, pozbawia je prawa do wyboru w kluczowych aspektach ich życia. Prawa kobiet, w tym prawa reprodukcyjne, należą do podstawowych praw człowieka.  Decyzja ubezwłasnowolniająca połowę naszego społeczeństwa została podjęta z pominięciem demokratycznych reguł państwa prawa, bez troski o społeczne i zdrowotne konsekwencje. W czasie pandemii, państwo powinno dbać o zdrowie i życie obywateli, a nie stawiać się w roli moralnego arbitra w kwestiach najbardziej intymnych i osobistych.

Szczególnie napawa nas troską ograniczanie konstytucyjnego prawa do zgromadzeń i stosowanie środków policyjnego przymusu w odpowiedzi na falę społecznej determinacji i obywatelskiego nieposłuszeństwa.  Prawo do wyrażania swoich poglądów, także w formie protestów, jest jednym filarów demokratycznego porządku umocowanym w Konstytucji.

Wzywamy polskie władze do podjęcia niezwłocznych działań w odpowiedzi na wywołany kryzys, w duchu dialogu społecznego, z poszanowaniem praw człowieka i demokratycznych procedur.

Brak woli dialogu ze strony władzy i ignorowanie głosu tysięcy obywatelek i obywateli w dalszej perspektywie doprowadzi do upadku zaufania do instytucji państwa, którego długofalowe skutki uderzą w nas wszystkich.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

Przewodniczący,

Krzysztof T. Konecki

Źródło: https://pts.org.pl/stanowisko-zarzadu-glownego/