Studia

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego  zobowiązani są do:

 

Uwaga !

Zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. pisemne prace dyplomowe przechowywane są wyłącznie w postaci elektronicznej w bazie pisemnych prac dyplomowych – Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej (wprowadzenia do APD) najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 5 lipca 2020 r. Obrony prac dyplomowych w I terminie odbywać się będą do dnia 15 lipca 2020 r. Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, mogą złożyć (również do dnia 5 lipca 2020 r.) do Sekretariatu ds. studenckich podanie wraz z opinią promotora (prowadzący seminarium przesyła opinię bezpośrednio na adres Sekretariatu ds. studenckich), z prośbą o wyrażenie zgody przez Dyrektora Instytutu na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej, tj. do 13 września 2020 r. (obrona w tzw. II terminie) – jest to możliwe tylko w uzasadnionych sytuacjach. Obrony prac dyplomowych w II terminie odbywać się będą do dnia 20 września 2020 r.

Praca powinna być przekazana do recenzji (4 etap statusu pracy dyplomowej w systemie APD/ wystawianie recenzji) najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem obrony.

Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej (lub podania o przedłużenie terminu jej złożenia) do 5 lipca 2020 r., zgodnie z § 26, ust. 1, pkt. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu zostaną skreśleni z listy studentów.
Nie ma możliwości:

  • złożenia po 5 lipca 2020 roku podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej;
  • złożenia pracy dyplomowej po 13 września 2020 roku.
  • Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony, po spełnieniu wymogów zawartych w punkcie I należy:
  1. przesłać drogą mailową informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o przynależności do kół naukowych i działalności w organizacjach studenckich oraz skan dokumentów potwierdzających te informacje;
  2. uiścić opłatę za wydanie dyplomu na konto widniejące w systemie USOSweb
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35  Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  z dnia 25 maja 2020 r. egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. Na uzasadniony wniosek promotora lub studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej. Egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) odbywa się w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie Blackboard lub MS Teams zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

  • W dniu ukończenia studiów (dzień egzaminu magisterskiego) należy zwrócić legitymację studencką. Powyższa informacja nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia.
  • Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa oraz okazanie dowodu tożsamości.

Ważne !

Studenci III roku studiów I stopnia, zainteresowani rekrutacją na studia II stopnia muszą przystąpić do obrony pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 15 lipca br. gdyż rejestracja na studia II stopnia prowadzona w systemie IRK zgodnie z ustalonym harmonogramem, kończy się 8 sierpnia 2020 roku. Proszę pamiętać, że jeśli limity przyjęć na studia zostaną wypełnione już w lipcu, rekrutacja uzupełniającej planowana we wrześniu nie odbędzie się.


Załączniki:

pdfZarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r.
pdfInstrukcja dla studentów - zamieszczenia pracy w APD

pdfoświadczenie antyplagiatowe
pdfkarta obiegowa

 

Podstrona w trakcie opracowania

Co to jest ECTS?

 

Uznawanie okresów studiów odbytych za granicą, a w konsekwencji również dyplomów uczelni zagranicznych, jest niezbędnym warunkiem tworzenia Europy bez granic w sferze kształcenia i szkolenia. W tym celu kilka lat temu opracowany został Europejski System Transferu Punktów (ECTS), mający przyczynić się do udoskonalenia procedur kształcenia i szerszego uznawania odbytych za granicą studiów.