Studia

Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do:

 1. Zapoznania się z treścią pdfZarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych;
 2. Zamieszczenia pracy w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny” zgodnie z instrukcją dla studentów;
 3. Wprowadzenia do APD skanu podpisanego pdfoświadczenia (załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r.).

  Uwaga !

  W związku z licznymi błędami przy składaniu prac dyplomowych informujemy, że jako ostatnią stronę pracy należy wszyć oryginalne oświadczenie antyplagiatowe tj. pobrane z załącznika do Zarządzenia Rektora z dnia 30.01.2019 r. (↑odnośnik powyżej↑), własnoręcznie wypełnione i podpisane długopisem (nie może być wydrukowane z APD !!!). Wypełniony i podpisany oryginał oświadczenia antyplagiatowego należy następnie zeskanować i wprowadzić do APD.
 4. Złożenia w Dziekanacie najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej tj. do 30 czerwca 2019 r. (w przypadku obron w czerwcu – na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony):
  a) 1 egzemplarza pracy dyplomowej wydrukowanego z APD (z sumą kontrolną) – wraz z oryginałem pdfoświadczenia własnoręcznie podpisanym i wszytym jako ostatnia karta pracy dyplomowej (załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r.);
  b) 4 fotografii o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm (podpisanych imieniem i nazwiskiem).

  Warunkiem złożenia dokumentacji jest osiągnięcie 5-go etapu statusu pracy dyplomowej w APD (napisanie recenzji w APD przez promotora i recenzenta).
  Dziekanat przyjmuje tylko komplet dokumentów.
 1. W dniu ukończenia studiów (dzień egzaminu magisterskiego) należy zwrócić legitymację studencką. Powyższy obowiązek nie dotyczy jednak studentów studiów I stopnia.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. Obrony prac dyplomowych w I terminie odbywać się będą do dnia 10 lipca 2019 r. Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, mogą złożyć (również do dnia 30.06.2019 r.) do dziekanatu zaakceptowane przez promotora podanie, z prośbą o wyrażenie zgody przez Dziekana Wydziału na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej w tzw. II terminie, czyli do końca sesji poprawkowej, tj. do 21.07.2019 r. – jest to możliwe tylko i wyłącznie w uzasadnionych, uniemożliwiających złożenie pracy w I terminie sytuacjach losowych. Obrony prac dyplomowych w II terminie odbywać się będą do dnia 28 lipca 2019 r. – nie będzie obron w sierpniu i wrześniu!!!

Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej (lub podania o przedłużenie terminu jej złożenia) do 30 czerwca 2019 r., zgodnie z § 27 ust. 1, pkt. 3 Regulaminu zostaną skreśleni z listy studentów.

Nie ma możliwości:

 • złożenia po 30 czerwca 2019 roku podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej;
 • złożenia pracy dyplomowej po 21 lipca 2019 roku.

III. Opłatę za wydanie dyplomu należy uiścić na konto widniejące w systemie USOSweb - przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

IV. Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa

Ważne !

Studenci III roku studiów I stopnia, zainteresowani rekrutacją na studia II stopnia muszą przystąpić do obrony pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 19 lipca br. gdyż rejestracja na studia II stopnia prowadzona w systemie IRK zgodnie z ustalonym harmonogramem, kończy się 21 lipca 2019 roku. Proszę pamiętać, że jeśli limity przyjęć na studia zostaną wypełnione już w lipcu, rekrutacja uzupełniającej planowana we wrześniu nie odbędzię się.

Podstrona w trakcie opracowania

Co to jest ECTS?

 

Uznawanie okresów studiów odbytych za granicą, a w konsekwencji również dyplomów uczelni zagranicznych, jest niezbędnym warunkiem tworzenia Europy bez granic w sferze kształcenia i szkolenia. W tym celu kilka lat temu opracowany został Europejski System Transferu Punktów (ECTS), mający przyczynić się do udoskonalenia procedur kształcenia i szerszego uznawania odbytych za granicą studiów.