WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do:

Zapoznania się z treścią Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych;
Zamieszczenia pracy w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny” zgodnie z Instrukcją dla studentów .
Wprowadzenia do APD skanu podpisanego oświadczenie(załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r.).
Uwaga !
Zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020r. pisemne prace dyplomowe przechowywane są wyłącznie w postaci elektronicznej w bazie pisemnych prac dyplomowych – Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
I. Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej (status „Akceptacja danych przez promotora”) do dnia 30 czerwca 2022 r. Obrony prac dyplomowych w I terminie odbywać się będą do dnia 12 lipca 2022 r.
Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, mogą złożyć do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego tj. do dnia 5 lipca 2022 r. do Sekretariatu ds. studenckich podanie wraz z opinią promotora (prowadzący seminarium przesyła opinię bezpośrednio na adres Sekretariatu ds. studenckich), z prośbą o wyrażenie zgody przez Dyrektora Instytutu na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (status „Praca gotowa do obrony”) do 17 lipca 2022 r. Obrona w tzw. II terminie jest możliwa tylko w uzasadnionych sytuacjach. Warunkiem koniecznym jest wprowadzenie pracy dyplomowej do APD (status „Akceptacja danych przez promotora”) do dnia 12 lipca 2022 r. Obrony prac dyplomowych w II terminie odbywać się będą do dnia 19 lipca 2022 r.

Nie ma możliwości:
złożenia po 5 lipca 2022 roku podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej;
złożenia pracy dyplomowej po 17 lipca 2022 roku.
Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej (lub podania o przedłużenie terminu jej złożenia) do 5 lipca 2022 r., zgodnie z § 26, ust. 1, pkt. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu zostaną skreśleni z listy studentów. Praca zostaje uznana za złożoną wtedy, kiedy w systemie APD posiada status „gotowa do obrony”.
II. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony, po spełnieniu wymogów zawartych w punkcie I należy:
1. przesłać drogą mailową informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o udziale i osiągnięciach związanych z pracą w kołach naukowych i organizacjach studenckich, o odbytych ponadprogramowych praktykach studenckich (w tym zagranicznych w ramach programu Erasmus+), wybitnych osiągnięciach artystycznych i sportowych. W takich przypadkach należy załączyć dokumenty (np. w formie skanu) poświadczające aktywność studenta oraz zdobycie dodatkowych umiejętności lub kompetencji;
2. uiścić opłatę za wydanie dyplomu na konto widniejące w systemie USOSweb
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD (status „Praca gotowa do obrony”) oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni.
III. Zgodnie z Zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku, egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) odbywa się w siedzibie uczelni. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie zdalnej, na uzasadniony wniosek promotora lub studenta, za zgodą dziekana wydziału/dyrektora instytutu. Wniosek o organizację egzaminu dyplomowego w formie zdalnej musi zostać złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem egzaminu.

W dniu ukończenia studiów (dzień egzaminu dyplomowego) należy zwrócić legitymację studencką (powyższa informacja nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia).
Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa oraz okazanie dowodu tożsamości.