Studia

W sprawach związanych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do kontaktu z pełnomocnikiem Rektora UwB:

Dr hab. Karol Konaszewski prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok  

Tel: 85 745 78 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" rel="noreferrer">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny przyjęć:

wtorek 8:30 – 10:00

środa 8:30 - 10:00

czwartek 11:45 – 13:15

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do:

Zapoznania się z treścią Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych;
Zamieszczenia pracy w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny” zgodnie z Instrukcją dla studentów .
Wprowadzenia do APD skanu podpisanego oświadczenie(załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r.).
Uwaga !
Zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020r. pisemne prace dyplomowe przechowywane są wyłącznie w postaci elektronicznej w bazie pisemnych prac dyplomowych – Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
I. Student ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej (status „Akceptacja danych przez promotora”) do dnia 30 czerwca 2022 r. Obrony prac dyplomowych w I terminie odbywać się będą do dnia 12 lipca 2022 r.
Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, mogą złożyć do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego tj. do dnia 5 lipca 2022 r. do Sekretariatu ds. studenckich podanie wraz z opinią promotora (prowadzący seminarium przesyła opinię bezpośrednio na adres Sekretariatu ds. studenckich), z prośbą o wyrażenie zgody przez Dyrektora Instytutu na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (status „Praca gotowa do obrony”) do 17 lipca 2022 r. Obrona w tzw. II terminie jest możliwa tylko w uzasadnionych sytuacjach. Warunkiem koniecznym jest wprowadzenie pracy dyplomowej do APD (status „Akceptacja danych przez promotora”) do dnia 12 lipca 2022 r. Obrony prac dyplomowych w II terminie odbywać się będą do dnia 19 lipca 2022 r.

Nie ma możliwości:
złożenia po 5 lipca 2022 roku podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej;
złożenia pracy dyplomowej po 17 lipca 2022 roku.
Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej (lub podania o przedłużenie terminu jej złożenia) do 5 lipca 2022 r., zgodnie z § 26, ust. 1, pkt. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu zostaną skreśleni z listy studentów. Praca zostaje uznana za złożoną wtedy, kiedy w systemie APD posiada status „gotowa do obrony”.
II. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony, po spełnieniu wymogów zawartych w punkcie I należy:
1. przesłać drogą mailową informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o udziale i osiągnięciach związanych z pracą w kołach naukowych i organizacjach studenckich, o odbytych ponadprogramowych praktykach studenckich (w tym zagranicznych w ramach programu Erasmus+), wybitnych osiągnięciach artystycznych i sportowych. W takich przypadkach należy załączyć dokumenty (np. w formie skanu) poświadczające aktywność studenta oraz zdobycie dodatkowych umiejętności lub kompetencji;
2. uiścić opłatę za wydanie dyplomu na konto widniejące w systemie USOSweb
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD (status „Praca gotowa do obrony”) oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni.
III. Zgodnie z Zarządzeniem nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku, egzamin dyplomowy (licencjacki i magisterski) odbywa się w siedzibie uczelni. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie zdalnej, na uzasadniony wniosek promotora lub studenta, za zgodą dziekana wydziału/dyrektora instytutu. Wniosek o organizację egzaminu dyplomowego w formie zdalnej musi zostać złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem egzaminu.

W dniu ukończenia studiów (dzień egzaminu dyplomowego) należy zwrócić legitymację studencką (powyższa informacja nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia).
Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa oraz okazanie dowodu tożsamości.

10259893 277060709127698 8574652036097131695 n

 

Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne

KNSA czyli Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne, a może nawet i Karnet Na Spoczko Akcje. Śmieszki śmieszkami, a koło się toczy! Mamy zamiar popchnąć naszą działalność w kierunku przeprowadzania badań, udziału w konferencjach naukowych. Można tu  spotkać i    posłuchać ludzi, którzy napisali wszystkie te książki, które każą nam czytać na studiach. Chcemy omawiać aktualne problemy społeczne, organizować warsztaty i inne wydarzenia,  no i oczywiście aktywizować studentów. (Po przedarciu się przez gąszcz informacyjny stron uniwersyteckich posiedliśmy tajniki wiedzy na temat projektów, w których warto wziąć udział, bo można np. pojechać sobie postudiować w innym mieście z programem MOST etc. etc.) No i oczywiście robimy wszystkie te jakże ambitne rzeczy, które można sobie wpisać do CV, a te są ponoć później mile widziane. Chodźcie do nas!

 

Zarząd KNSA od roku akademickiego 2020/2021

Jan Kowalczyk - prezes zarządu

Elżbieta Gęsicka – wiceprezeska zarządu

Kontakt:

https://www.facebook.com/uwbknsa  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Statut Koła Naukowego Socjologiczno-Antropologicznego

Deklaracja członkowska KNSA

Zaświadczenie działalności w Kole Naukowym

Tandemy naukowe Infografika

Tandemy naukowe Regulamin

 

Chcecie dowiedzieć się więcej o KNSA? Obejrzyjcie nasze krótkie filmiki Q&A!


 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Członkowie WRSS w roku akademickim 2021/2022

Katarzyna Kamińska

Anna Wappa

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST

  

REKRUTACJA

Na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023

Na studia semestralne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu

Od 15 kwietnia do 15 maja 2022

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów uniwersytetów polskich umożliwiający odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej przez studenta uczelni. Program oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Erasmus. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.

Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski

Uczelnie stowarzyszone z Uniwersytecką Komisją Kształcenia: 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

  

 Program mobilności opiera się na prostym założeniu. Uniwersytety zgłaszają do międzyuczelnianej puli ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach. W ramach, tej puli studenci wszystkich uniwersytetów dokonują wyboru miejsca studiów - uczelni i kierunku studiów. Wszystkie uczelnie biorące udział w programie mają możliwość wysyłania i przyjmowania studentów.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych na macierzystym lub pokrewnym kierunku. Dokonanie wyboru długości studiów następuje przez studenta wraz z wyborem deklarowanej uczelni i kierunku studiów.


Wymagania

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student:
– jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu II semestru studiów
– studiów pierwszego stopnia po ukończeniu I semestru studiów
– studiów drugiego stopnia po ukończeniu I semestru studiów

Z aplikacji do programu mogą skorzystać będący również na II semestrze jednolitych studiów magisterskich – w przypadku podjęcia studiów w kolejnym roku akademickim oraz studenci będący na I semestrze studiów pierwszego lub drugiego stopnia – w przypadku podjęcia studiów w semestrze letnim.

Warunkiem koniecznym podjęcia studiów na innej uczelni jest zaliczenie przez studenta roku lub semestru poprzedzającego wyjazd w zależności okresu aplikacji, oraz uzgodnienie z dziekanem macierzystym Porozumienia o programie zajęć.


Procedura aplikacji

W ramach programu obowiązują dwa terminy, w których student może ubiegać się o wyjazd:

– „wiosenny” od 15 kwietnia do 15 maja (umożliwia podjęcie studiów w całym kolejnym roku akademickim lub tylko semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego, od 1 października),

– „jesienny” od 31 października do 30 listopada (umożliwia podjęcie studiów tylko w semestrze letnim danego roku akademickiego, tzn. od lutego, dokładną datę określa organizacja roku akademickiego).

Oferta wolnych miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim 15 kwietnia i 31 października.

Podstawą ubiegania się o wyjazd w ramach MOSTu, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc na stronie https://irkmost.amu.edu.pl/pl/offer/2022Z/ oraz założenie konta rekrutacyjnego. Po wyborze uczelni i kierunku studiów/ specjalności należy wydrukować wniosek, uzyskać zgodę prodziekana na wyjazd. Zaakceptowany przez prodziekana wniosek należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich UwB, odpowiednio najpóźniej do 10 września lub do 5 grudnia. Rozdziałem wybranych miejsc zajmuje się Uniwersytecka Komisja Kształcenia w Poznaniu, która informuje uczelnie o podjętej decyzji do 20 września lub 31 grudnia.


Program studiów

Do chwili rozpoczęcia studiów na wybranym uniwersytecie, student zobowiązany jest uzgodnić „Porozumienie o programie zajęć”, oraz skontaktować się z osoba koordynującą Program MOST na wybranej uczelni. Realizacja studiów na wybranym Uniwersytecie rozpoczyna się zgodnie z obowiązującą na uczelni organizacją roku akademickiego. Podstawą odbywania studiów w ramach MOSTu jest realizowanie indywidualnego programu studiów, student ma możliwość wyboru przedmiotów w oparciu o program oferowany przez uniwersytet przyjmujący. Realizowane zajęcia nie powinny wykraczać poza przedmioty kierunku, specjalności, którą student wybrał. Student nie jest zobowiązany do uczestniczenia na uczelni przyjmującej w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, lecz dowolnego ich zestawienia odpowiadającemu jego zainteresowaniom lub potrzebom w oparciu o przedmioty obowiązkowe i fakultatywne dające zaliczenie roku na wydziale macierzystym.

Program studiów musi zapewniać uzyskanie min. 30 punktów ECTS za semestr i min. 60 punktów ECTS za rok. Realizacja określonych przedmiotów w ramach MOSTu wymaga zgody dziekana wydziału macierzystego oraz przyjmującego.

Każdorazowa zmiana zawartego wcześniej porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody dziekana lub prodziekana wyrażonej w formie podpisu na dokumencie Aneks do Porozumienia o programie zajęć.

Zaliczenie realizowanych przedmiotów


Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, odnotowując ten fakt w karcie egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna jest podstawą do wydania przez uczelnie przyjmującą "Karty okresowych osiągnięć".
„Karta okresowych osiągnięć” stanowi podstawę do zaliczenia realizowanych przedmiotów przez dziekana odpowiedniego wydziału uczelni macierzystej. Na podstawie „Karty okresowych osiągnięć” dziekanat uczelni macierzystej dokonuje stosownego wpisu do albumu studenta.

W przypadku pojawienia się różnic programowych a co za tym idzie nie możliwości zaliczenia roku studiów, brakujące punkty ECTS, przedmioty obowiązkowe lub fakultatywne, student może zaliczyć na macierzystym wydziale. Zaliczenie może odbyć się podczas sesji egzaminacyjnej lub w kolejnym semestrze.

Uzyskane zaliczenia w trakcie studiów w ramach Programu MOST są uwzględniane przy obliczaniu średniej z danego roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.


Rekrutacja krok po kroku

KROK 1 – Na stronie internetowej https://irkmost.amu.edu.pl/pl/offer/2022Z/ zapoznaj się z ofertą wolnych miejsc - od 15 kwietnia i 31 października
KROK 2 – Załóż konto rekrutacyjne podając niezbędne dane, zgodnie z procedurą - od 15 kwietnia do 15 maja lub od 31 października  do 30 listopada
KROK 3 – Wybierz uczelnie, kierunek jeżeli jest to konieczne również specjalność
KROK 4 – Wydrukuj wniosek i przedstaw go prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania
KROK 5 – Zaopiniowany wniosek dostarcz do Działu Spraw Studenckich - najpóźniej do 15 maja lub odpowiednio do 30 listopada
KROK 6 – Oczekuj decyzji biura UKK w sprawie zakwalifikowania na studia na wybrany Uniwersytet - do 30 czerwca lub do 31 grudnia
KROK 7 – Przedstaw „Porozumienie o programie zajęć” prodziekanowi wydziału macierzystego do zaakceptowania.
„Porozumienie o programie zajęć” student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego. 
Inne informacje


Uniwersytet przyjmujący w miarę możliwości powinien zapewnić studentowi miejsce w domu studenta – po uprzednim zgłoszeniu przez studenta takiej potrzeby.

W trakcie odbywania studiów w ramach MOSTu, student nie traci statusu studenta Uniwersytetu w Białymstoku. W związku z powyższym przysługuje mu prawo ubiegania się o wszelkie formy pomocy materialnej. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w dokumentach wydanych przez Uniwersytet w Białymstoku.

W przypadku uzyskania przez studenta zaliczenia warunkowego – roku poprzedzającego wyjazd, należy uzyskać dodatkową zgodę dziekana na podjęcie wymiany, przedmioty objęte zaliczeniem warunkowym realizowane są w trakcie wymiany na wydziale macierzystym.

______________________________________________________

Więcej informacji w Dział Spraw Studenckich https://uwb.edu.pl/most
ul. Świerkowa 20B
parter, pokój 16
tel.: 85 745 70 76

Co to jest ECTS?

 

Uznawanie okresów studiów odbytych za granicą, a w konsekwencji również dyplomów uczelni zagranicznych, jest niezbędnym warunkiem tworzenia Europy bez granic w sferze kształcenia i szkolenia. W tym celu kilka lat temu opracowany został Europejski System Transferu Punktów (ECTS), mający przyczynić się do udoskonalenia procedur kształcenia i szerszego uznawania odbytych za granicą studiów.